چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با ارائه تسهیلات تشویقی به گرمابه ها
متن مصوبه
تعیین سیاست های اقتصادی و تسهیلات تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای گرمابه های عمومی واقع در محدوده شهر تهران مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ی ذیل آن مصوب یکصدو یازدهمین جلسه رسمی – علنی – عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ سه شنبه یازدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ (۲/۱۱۱/۳/۸۷)
ماده واحده:
با توجه به وضعیت فعلی گرمابه های عمومی در شهر تهران و فرسودگی ساختمان و بنای این گرمابه ها و این که تعداد قابل توجهی از آنها بصورت متروکه و یا در شرایط نامناسب بهره برداری قرار دارند، هم چنین با لحاظ اینکه وجود گرمابه های عمومی در چارچوب ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی علیرغم تامین فضاهای استحمام در ساخت و سازهای جدید واحدهای مسکونی ، از سرانه های خدماتی و بهداشتی مورد نیاز شهر تهران محسوب می شود، بمنظور حمایت از فعالیت و استفاده بهینه از فضاهای مرتبط با گرمابه های موجود بعنوان سرانه های بهداشتی و خدماتی (اعم از فعال و متروکه) واقع در محدوده شهر تهران که زمان آغاز فعالیت آنها پیش از ابلاغ مفاد این مصوبه می باشد، شهرداری تهران موظف است به منظور حمایت از ادامه فعالیت گرمابه های واجد شرایط با لحاظ حداقل توجیهات اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف گرمابه های متروکه و فاقد شاخص های بهره برداری در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و بر اساس مفاد طرح های جامع و تفصیلی مناطق ۲۲ گانه از زمان ابلاغ و تصویب این مصوبه نسبت به تهیه دستورالعمل تسهیلات تشویقی احیاء و نوسازی گرمابه های عمومی شهر تهران که توسط کمیته ای متشکل از اعضاء زیر تهیه و پیشنهاد و به تائید شهردار تهران خواهد رسید، در چارچوب شاخص های ذیل الاشاره اقدام نماید.
۱- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (مسئول کمیته)
۲- معاون امور مناطق شهرداری تهران
۳- معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران
۴- معاون حقوقی شورا و امور مجلس شهرداری تهران
۵- معاون اداری و مالی شهرداری تهران
۶- رئیس نهاد مدیریت و برنامه ریزی طرح های توسعه شهری تهران
الف) حفظ و بهره برداری حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) متراژ بنای موجود بصورت بهداشتی (حمام اعم از نمره و عمومی) مطابق ضوابط فنی شهرسازی.
ب) فراهم آوردن امکان تبدیل حداکثر تا سقف هفتاد و پنج درصد (۷۵%) سطح اشغال گرمابه های موجود به فضاهای ورزشی (استخر، سونا، مراکز آب درمانی، سالن های بدن سازی و سایر فعالیت های ورزشی مجاز مطابق ضوابط سازمان تربیت بدنی) و سایر فضاهای چند منظوره متناسب با کاربری فعالیت گرمابه های عمومی (از جمله: مراکز بهداشتی، درمانی و تشخیصی، و کلیه اماکن مرتبط با تاسیسات گردشگری و سایر فعالیت های مجاز) در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
ج) فراهم آوردن امکان احداث پارکینگ طبقاتی و استفاده از تسهیلات تشویقی وفق مصوبه (بهینه سازی چرخه اجرایی هماهنگی و نظارت بر احداث پارکینگ های عمومی در شهر تهران توسط شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی) تصویبی در شصت و هفتمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۳/۳/ ۸۳ – ابلاغی به شماره ۴۱۰۰/۵۲۴/۱۶۰ به تاریخ ۷/۳/ ۸۷ .
د) امکان استفاده از تسهیلات تشویقی فضای تجاری معادل حداکثر پانزده درصد (۱۵%) مساحت عرصه با حفظ کاربری موجود گرمابه و بدون پرداخت تعرفه تغییر کاربری در گذرهای شش (۶) تا سی و پنج (۳۵) متر.
تبصره یکم (۱) :
در گذرهای با عرض کمتر از شش (۶) متر و بیش از سی و پنج (۳۵) متر که امکان احداث تجاری مقدور نمی باشد ارزش عوارض متعلقه پانزده درصد (۱۵%) سطح تجاری موضوع بند (د) این مصوبه بر اساس تعرفه مصوب محاسبه و از کل مبلغ عوارض صدور پروانه کسر خواهد شد.
ه) لحاظ نمودن تراکم پایه مالی دویست درصد(۲۰۰%) در احیاء و نوسازی گرمابه های عمومی موضوع ماده واحده این مصوبه توأم با اخذ عوارض به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مأخذ فعلی عوارض صدور پروانه (زیربنا) ، تراکم مجاز، ایمنی و کنسول .
و) تسهیلات تشویقی موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) این مصوبه شامل گرمابه هایی خواهد بود که مجوز قانونی لازم جهت احداث، و فعالیت را از دستگاههای اجرایی تخصصی و مسئول دارا بوده و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی با رعایت پارکینگ مورد نیاز احداث و بهره برداری می شود. تسهیلات مذکور شامل تخلفات ساختمانی نمی باشد. ز) شهرداری تهران موظف است نسبت به دریافت مابه التقاوت میزان عوارضی که در اعمال تسهیلات تشویقی در مراکز موضوع مواد این مصوبه معوق می ماند در صورت تغییر فعالیت مراکز مذکور بر اساس آخرین تعرفه مصوب اقدام نماید.
ح) هرگونه بهره برداری از فضاهای مرتبط با تسهیلات تشویقی بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه) این مصوبه منوط به امکان بهره برداری از فضای گرمابه ها خواهد بود.
ط) با عنایت به تمرکز بیش از حد بخشی از گرمابه ها در برخی از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران هرگونه درخواست مبنی بر حذف فعالیت گرمابه های موجود و تغییر کاربری می باید با تائید اتحادیه مربوط و صرفا" در صورت هماهنگی با طرحهای تفصیلی و سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی و اخذ عوارض مربوطه صورت پذیرد.
ی) امکان نظارت و کنترل بر چگونگی بهره برداری از فضاهای مشمول تسهیلات تشویقی این طرح از طریق بازدیدهای یکپارچه حوزه های شهرسازی و مناطق یا دفاتر خدمات الکترونیکی.
ک) دریافت عوارض کسب و پیشه در گرمابه های احیاء و نوسازی شده موضوع این مصوبه در مساحتی که بعنوان گرمابه مورد استفاده قرار میگیرد مشمول مفاد تبصره دوم ذیل ماده دوم (اصلاحیه تعرفه آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران) تصویبی در هفتاد و ششمین جلسه رسمی – علنی شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۴/۱۱/ ۸۶ – ابلاغی به شماره ۲۱۰۶۳/۱۰۳۳/۱۶۰ به تاریخ ۱۹/۱۲/ ۸۶ می باشد.
تبصره دوم (۲):
شهرداری تهران موظف است با عنایت به نوع کاربری گرمابه های عمومی (خدماتی، بهداشتی) نسبت به انجام پیگیری های لازم جهت اصلاح نحوه دریافت کلیه تعرفه های خدماتی موجود (آب ، گاز، برق و سایر تعرفه های خدماتی) متناسب با کاربری گرمابه های یاد شده اقدام نماید.
ل) ارائه گزارش از چگونگی اجرای مفاد این طرح به شورای اسلامی شهر تهران هر ۶ ماه یکبار.
تبصره سوم (۳):
شهرداری تهران موظف است در خصوص گرمابه های عمومی که دارای شاخصه های ویژه فرهنگی و معماری بوده و جزء میراث فرهنگی شهر محسوب می شوند و در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی (میراث) ثبت شده اند نسبت به حمایت های مدیریتی لازم در جهت حفظ و بهره برداری بهینه از این فضاها در برنامه ها و عملیات سالیانه خود اقدام نماید.
تبصره چهارم (۴):
شهرداری تهران موظف است نسبت به اعمال شاخصه ها و ضوابط زیست محیطی گرمابه های شهر تهران با هماهنگی و تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست تهران اقدامات لازم را معمول نمایند.


جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره ۷۰۸۶/۱ به تاریخ ۵/۵/ ۸۷ فرمانداری تهران به متن مصوبه (تعیین سیاست های اقتصادی و تسهیلات تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای گرمابه های عمومی واقع در محدوده شهر تهران) – تصویبی در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی – علنی – عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۱/۴/ ۸۷ – ابلاغی به شماره ۶۶۲۹/۱۱۰۱/۱۶۰ به تاریخ ۲۰/۴/ ۸۷ (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیستمین جلسه رسمی – علنی – عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ (۳/۱۲۰/۳/۸۷)


بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسین طلا
معاون محترم استاندار و فرماندار تهران
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۷۰۸۶/۱ به تاریخ ۵/۵/ ۸۷ جنابعالی مبنی بر اعتراض به متن مصوبه (تعیین سیاست های اقتصادی و تسهیلات تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای گرمابه های عمومی واقع در محدوده شهر تهران) تصویبی در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۱/۴/ ۸۷ – ابلاغی به شماره ۶۶۲۹/۱۱۰۱/۱۶۰ به تاریخ ۲۰/۴/ ۸۷ که به شماره ۸۲۵۵/۱۶۰ به تاریخ ۱۹/۵/ ۸۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و طی نامه به شماره ۸۹۰۷/۱۶۰ به تاریخ ۲۹/۵/ ۸۷ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و پس از وصول گزارش نهایی آن کمیسیون به شماره ۸۹۰۶/۱۶۰ به تاریخ ۲۹/۵/ ۸۷ بررسی اعتراض مزبور در ردیف سوم دستور یکصد و بیستمین جلسه علنی – عادی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۸۶۸۵/۱۶۰ به تاریخ ۲۲/۵/ ۸۷ قرار گرفته و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و یازده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه شنبه بیست و نهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا و مذاکرات انجام شده با لحاظ موارد اصلاحی و پیشنهادی در متن ، کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر ماده واحده اخذ رأی انجام شد که اتفاق آرای موافق (یازده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه در زمان رأی گیری (یازده نفر) به تصویب رسید. به پیوست متن جوابیه مزبور را جهت آگاهی ، ایفاد و ارسال می نماید :

با احترام
مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

ماده واحده :
در پاسخ به اعتراض به شماره ۷۰۸۶/۱ به تاریخ ۵/۵/ ۸۷ فرمانداری تهران به متن مصوبه (تعیین سیاست های اقتصادی، تسهیلات تشویقی در نحوه دریافت عوارض به منظور ساماندهی و استفاده بهینه از فضای گرمابه های عمومی واقع در محدوده شهر تهران) – تصویبی در یکصد و یازدهمین جلسه رسمی – علنی – عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ یازدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ – ابلاغی به شماره ۶۶۲۹/۱۱۰۱/۱۶۰ به تاریخ ۲۰/۴/ ۸۷ موارد ذیل را اشعار می دارد: با عنایت به سوابق مصوبات متعدد شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارائه تسهیلات تشویقی مشابه در توسعه فضاهای ورزشی، مجتمع های فرهنگی سینمایی، فضاهای مرتبط با تأسیسات گردشگری و توسعه ایستگاه های سوخت رسانی، بهره برداری از بخشی فضای گرمابه های عمومی مورد نظر این مصوبه بدون هرگونه تغییر کاربری بوده و صرفا" به منظور حمایت از ادامه فعالیت گرمابه های مذکور با توجه به نیازهای جمعیتی شهر تهران صورت پذیرفته است. معهذا در جهت تأمین نظر آن فرمانداری عبارت (به ویژه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری) به انتهای بند (ب) ماده واحده مصوبه مزبور افزوده می شود./
بالاي صفحه بالاي صفحه