چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
رسته هاي صنفي تحت پوشش

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بازرگانی

سازمان بازرگانی استان تهران

کمیسیون نظارت شهرستان تهران

ضوابط خاص صدور پروانه کسب


************************

اتحادیه صنف : گرمابه داران، سونای خشک و بخار شهرستان تهران                                                     (خدماتی)


ماده ۱- فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده ۲- در این اتحادیه صنفی برای ۳ رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

الف )گرمابه دار ( با حداقل مساحت لازم ۱۰۰ متر مربع )

ب )حمام سونای خشک و بخار ( با حداقل مساحت لازم ۱۰۰ متر مربع )

ج )ماساژ


تبصره ۱ : گرمابه های خصوصی بایستی دارای حداقل هشت دستگاه نمره دوش و در دو سالن مستقل زنانه و مردانه مستقر باشند.

تبصره ۲ : واحدهای صنفی تحت پوشش رسته دو در خارج از مکان باشگاههای ورزشی دایر گردیده و مجاز به استفاده از وسایل ورزشی ، بدن سازی و ماساژ برقی در واحد صنفی نمی باشد.

ماده ۳- رعایت ضوابط بهداشتی محیط کار طبق قانون و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۴- لوازم، اسباب کار و شرایط مکانی، متناسب با نوع رسته و طبق ضوابط و عرف اتحادیه می باشد.

ماده ۵- این ضوابط خاص در ۵ ماده و ۳ تبصره در هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۶ /۴ / ۸۹ کمیسیون نظارت بر اساس مواد ۳و۲۴

آئین نامه ضوابط صدور پروانه کسب موضوع تبصره ۱ماده ۱۲قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین ضوابط مورخ

۳۱ / ۴/ ۷۶ کمیسیون هیات عالی نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./خ۳۳۰۴۱۸                                                                                                                                  کمیسیون نظارت شهرستان تهران
بالاي صفحه بالاي صفحه