پنجشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط و مقررات بهداشتي گرمابه ها

فرم آئین نامه مقررات بهداشتی حمام ها (صفحه ۶ )

 

ماده ۴۳
مگس، پشه و سایر حشرات، سگ ، گربه و موش و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل اماکن و کارگاهها و کارخانجات دیده شوند.


ماده ۴۴
نقشه کلیه ساختمان های اماکن عمومی و مراکز و کارگاهها و کارخانجات موضوع این آیین نامه به منظور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجرا باید به تصویب مقامات مسئول برسد.


ماده ۴۶
وجود هرگونه حوض یا حوضچه پاشوی و امثال آن ممنوع می باشد مگر در استخرهای شنا مطابق مفاد ماده 58 این آیین نامه .


ماده ۴۷
نگهداری هرگونه وسایل اضافی و مستهلک و مستعمل و مواد غذایی غیر قابل مصرف و ضایعات در محل کار ممنوع است.


ماده ۵۷
توزیع و استفاده از وسایلی مانند مایو، حوله، کلاه، دمپایی ، بینی بند، لنگ، تیغ ، برس و امثال آنها بصورت مشترک در حمام ها و آرایشگاه ها و استخرهای شنا ممنوع و مسئولیت آن متوجه مدیر و متصدی مکان می باشد./

 

 

صفحه چهارم
صفحه دوم صفحه دوم
صفحه سوم صفحه سوم
صفحه چهارم صفحه چهارم
صفحه پنجم صفحه پنجم
صفحه اول صفحه اول
بالاي صفحه بالاي صفحه