پنجشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط و مقررات بهداشتي گرمابه ها

آيين نامه مقررات بهداشتی حمام ها (صفحه ۴ )

 

ماده ۲۲
کلیه اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات مشمول این آیین نامه باید دارای سیستم جمع آوری (و در مورد هتل ها و کارگاهها و کارخانجات سیستم تصفیه) و دفع بهداشتی فاضلاب مورد تایید مقامات بهداشتی می باشند.


تبصره
هدایت و تخلیه هرگونه فاضلاب و پساب تصفیه نشده اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات مشمول این آیین نامه به معابر و جوی انهار عمومی اکیدا ممنوع می باشد.


ماده ۲۴
وضع و تعداد توالت و دستشویی بهداشتی و متناسب باشد.


تبصره
دستشویی ها باید مجهز به صابون (ترجیحا صابون مایع) و خشک کن مناسب و بهداشتی بوده و وجود زباله دان در کنار دستشویی الزامی است.


ماده ۲۵
برای کارگران باید دستشویی و توالت مجزا و مجهز به شیر آب گرم و سر و با شرایط لازم بهداشتی در محل مناسب و به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل وجود داشته باشد.
۱-۵-۱ نفر کارگر ، ۱ توالت و ۱ دستشویی
۲-۲۵-۲ نفر کارگر ، به ازای هر ۱۰ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۵۰ نفر ، از هرکدام ۵ دستگاه)
۳-۵۵-۳ نفر کارگر ، به ازای هر ۱۵ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۵۰ نفر، از هر کدام ۷ دستگاه)
۴-۱۱۵-۴ نفر کارگر ، به ازای هر ۲۰ نفر ۱ توالت و ۱ دستشویی (۱۰۰ نفر ، از هر کدام ۷ دستگاه)
۵-۲۶۶-۵ نفر به بالا به ازای هر ۳۰ نفر اضافی ۱ توالت و ۱ دستشویی
۶ - از ۲۶۶ نفر به بالا به ازای هر ۳۰ نفر اضافی ۱ توالت و ۱ دستشویی


تبصره
وجود توالت و دستشویی بشرح مفاد ماده ۲۵ و بندهای ۱ تا ۵ آن برای کارگران مرد و کارگران زن بصورت کاملا" جدا و مستقل از هم اجباریست.


ماده ۲۷
دستگاه سوخت و مواد سوختی باید از نوعی باشد که احتراق بصورت کامل انجام گیرد.


ماده ۳۰
قفسه ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده و مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله کف آنها از زمین حدود ۲۰ سانتی متر باشد.

 

صفحه چهارم
صفحه دوم صفحه دوم
صفحه سوم صفحه سوم
صفحه اول صفحه اول
صفحه پنجم صفحه پنجم
صفحه ششم صفحه ششم
بالاي صفحه بالاي صفحه