پنجشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط و مقررات بهداشتي گرمابه ها

آيين نامه مقررات بهداشتی حمام ها (صفحه ۳ )

 

ماده ۱۶
کف ساختمان باید دارای شرایط زیر باشد:


۱) از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
۲) دارای کف شوی به تعداد مورد نیاز، مجهز به شترگلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامی است.


ماده ۱۷
ساختمان دیوار از کف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوری باشد که از ورود حشرات و جوندگان جلوگیری به عمل آورد.


تبصره ۱
سطح دیوارها باید صاف، بدون درز و شکاف و برنگ روشن باشد.


ماده ۱۸
پوشش دیوارها باید متناسب با احتیاجات و لوازم مربوط به نوع کار و برحسب مشاغل مختلف، بشرح تبصره های ذیل باشد :


تبصره ۱
پوشش بدنه دیوارهای کارگاههای تهیه مواد غذایی ، آشپزخانه ، آبدارخانه ، انبار مواد غذایی ، میوه و سبزی ، حمام ، مستراح، دستشویی ، رختشویخانه باید از کف تا زیر سقف و در مورد کارگاهها و کارخانجات تولیدی مواد غذایی تا ارتفاع حداقل چهار متر کاشی یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا می تواند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ روشن باشد.


ماده ۱۹
سقف باید صاف، حتی الامکان مسطح، بدون ترک خوردگی و درز و شکاف و همیشه تمیز باشد.


تبصره
پوشش سقف آشپزخانه و هر نوع محل طبخ و همچنین گرمخانه و دوش حمام باید از جنس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.


ماده ۲۰
وضع درها و پنجره ها باید دارای شرایط زیر باشد:
۱) درها و پنجره ها از جنس مقاوم، سالم و بدون ترک خوردگی و شکستگی و زنگ زدگی و قابل شستشو بوده و همیشه تمیز باشد.
۲) پنجره بازشو باید مجهز به توری سالم و مناسب باشد به نحوی که از ورود حشرات به داخل اماکن جلوگیری نماید.
۳) درهای مشرف به فضای باز باید مجهز به توری سالم و مناسب و همچنین فنردار باشد، بطوریکه از ورود آب مصرفی باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد.

 

صفحه سوم
صفحه دوم صفحه دوم
صفحه اول صفحه اول
صفحه چهارم صفحه چهارم
صفحه پنجم صفحه پنجم
صفحه ششم صفحه ششم
بالاي صفحه بالاي صفحه