پنجشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط و مقررات بهداشتي گرمابه ها

آيين نامه مقررات بهداشتی حمام ها (صفحه ۲ )

 

ماده ۳
متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده میشود، عمل نمایند.


ماده ۴
کلیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه کار می کنند باید ملبس به لباس کار و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.


ماده ۵
متصدیان اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات موضوع این آیین نامه موظفند برای هر یک از شاغلین خود جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل تهیه نمایند.


ماده ۷
متصدیان مراکز و اماکن و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه موظفند به تناسب تعداد کارگران خود و به ازای هر کارگر حداقل ۵/۲ متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی تهیه نمایند.


تبصره
در هر حال اتاق استراحت نباید کمتر از ۵/۷ متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از ۸/۲ متر باشد.


ماده ۹
هر کارگر موظف به داشتن کلیه وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی می باشد.


ماده ۱۱
جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد.


ماده ۱۲
کارگران کارگاهها و کارخانجات و اماکنی که با پخت و فرآوری مواد غذایی سروکار دارند همچنین کارگران کشتارگاهها و محلهایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند.


ماده ۱۳
استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آیین نامه در حین کار ممنوع است.


ماده ۱۴
فروش و عرضه سیگار در کارگاهها و کارخانه ها و اماکن و مراکز و محل های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

صفحه دوم
صفحه اول صفحه اول
صفحه سوم صفحه سوم
صفحه چهارم صفحه چهارم
صفحه پنجم صفحه پنجم
صفحه ششم صفحه ششم
بالاي صفحه بالاي صفحه