شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
ضوابط و مقررات بهداشتي گرمابه ها

آيين نامه مقررات بهداشتی حمام ها (صفحه ١ )

 

ماده ۱
کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت نمایند.


تبصره ۱
مدیریت و یا تصدی و اشتغال بکار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده ۱ ممنوع است.


تبصره ۲
استخدام و بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده ۱ این آیین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.


تبصره ۳
اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع این آیین نامه شاغل بوده ، لیکن با مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده ۱ فوق و تبصره های ۱ و ۲ آن مستثنی می باشند.


ماده ۲
کلیه متصدیان ، مدیران ، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده ۱ این آیین نامه می باشند، موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارایه نمایند.


تبصره ۱
کارفرمایان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهینامه معتبر ماده ۱ و کارت معاینه پزشکی آنان را ملاحظه و ضمن اطمینان از اعتبار ، آن را در محل کسب نگهداری نمایند.


تبصره ۲
کارت معاینه پزشکی منحصرا از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت فوق برای پزندگان، اغذیه، ساندویچ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فاسد شدنی 6 ماه و برای سایر مشاغل موضوع این آیین نامه حداکثر یکسال می باشد.


ماده ۱۵
مصرف هرگونه محصولات دخانی در محوطه های عمومی کارگاهها ، کارخانه ها و اماکن و مراکز و محل های موضوع این آیین نامه ممنوع است.

 

تبصره ۱
متصدیان و مشمولین و یا کارفرمایان محل های موضوع این آیین نامه مسئول اجرای مفاد ماده ۱۵ بوده و موظفند ضمن نصب علایم هشداردهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات جلوگیری کنند.

صفحه اول
صفحه دوم صفحه دوم
صفحه سوم صفحه سوم
صفحه چهارم صفحه چهارم
صفحه پنجم صفحه پنجم
صفحه ششم صفحه ششم
بالاي صفحه بالاي صفحه