شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
نحوه محاسبه قبوض مصرفي
قـبض بـرق
در تصویر بالا دایره ١ میزان مصرف برق به کیلووات ساعت را نشان می دهد .
دایره ٢ تعداد روزهای دوره مورد محاسبه ، دایره ٣ مصرف یک ماهه و دایره ٤ خالص بهای برق مصرفی را نشان می دهد .
عدد مربوط به دایره ٤ با مالیات و بدهی قبلی ( در صورت وجود ) جمع شده و در دایره ۵ درج می گردد که رقم نهایی قابل پرداخت می باشد .
صفحه سوم
صفحه دوم ÕÝÍå 2
صفحه اول ÕÝÍå 3
بالاي صفحه بالاي صفحه