پنجشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
نحوه محاسبه قبوض مصرفي
قـبض گـاز
تعرفه گاز مصرفی گرمابه ها برای هر متر مکعب ۷۰۰ ریال محاسبه می شود .
در تصویر بالا دایره شماره ۱ حجم مصرف گاز به متر مکعب در طول دوره را نشان می دهد . خالص بهای گاز مصرفی با دایره شماره ۲ ، طول دوره به روز با دایره شماره ۳ و مبلغ کل قبض با دایره شماره ۴ مشخص شده است .
برای محاسبه خالص بهای گاز مصرفی باید حجم مصرف گاز را در ۷۰۰ ریال ضرب کنید که حاصل آن در قسمتی که با دایره شماره ۲ مشخص شده است درج می گردد . این عدد با مالیات و بدهی قبلی ( در صورت وجود ) و غیره جمع شده و حاصل آن در دایره شماره ۴ درج می گردد .
در صورتی که طول دوره مصرف ( دایره شماره ۳ ) کمتر یا بیشتر از ۳۰ روز باشد برای محاسبه مصرف ماهانه گاز خود باید ابتدا مبلغ کل قبض خود ( دایره شماره ۴ ) را تقسیم بر طول دوره نموده و سپس حاصل آن را در عدد ۳۰ ضرب نمایید
صفحه دوم
صفحه اول ÕÝÍå 2
صفحه سوم ÕÝÍå 3
بالاي صفحه بالاي صفحه