چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
نحوه محاسبه قبوض مصرفي
قـبض آب
دانلود نسخه pdf
میزان آب مصرفی در قبض های صادره معمولا به لیتر درج می گردد که در تصوير فوق با مستطیل قرمز رنگ شماره ١ مشخص شده است . این عدد را باید تقسیم بر ١٠٠٠ کنید تا میزان مصرف به متر مکعب به دست آید که در شکل فوق به این صورت خواهد بود :
متر مکعب ١۶۸۸= ١٠٠٠ / ١۶۸۸۰۰۰
سپس باید عدد بدست آمده را در تعرفه اعلام شده ضرب کنیم تا بهای آب مصرفی به دست آید . آخرین تعرفه اعلام شده برای آب گرمابه ها در حال حاضر هر متر مکعب ۵۲۸۰ ریال است . بنابر این خالص بهای آب مصرفی عبارت خواهد بود از :
(مستطیل شماره ۲ ) ریال ۸۹۱۲۶۴۰ =۵۲۸۰ × ١۶۸۸
این عدد با ارقام دیگری مانند مالیات ، بدهی قبلی ( در صورت وجود ) و غیره جمع شده و در نهایت مبلغ کلی قبض صادره را تشکیل میدهد ( مستطیل شماره ۳ )
لطفا توجه نمایید که در مستطیل قرمز شماره ۱ ، طول دوره به روز در بالای مصرف دوره درج شده است بنابراین باید مبلغ قبض را تقسیم بر طول دوره نموده و سپس حاصل را در ۳۰ ضرب کنید تا میزان مصرف یک ماهه گرمابه محاسبه گردد . در این قبض طول دوره ۶۳ روز است بنابراین مصرف یک ماهه این گرمابه عبارتست از :
ریال ۱۴۱۴۷۰ =۶۳ /۸۹۱۲۶۴۰ مصرف یک روز
ریال ۴۲۴۴۱۰۰ =۳۰ × ۱۴۱۴۷۰ مصرف یکماهه
لازم به ذکر است که اختلاف این ارقام با اعداد درج شده در قبض فوق به دلیل اختلاف در تعرفه ای است که مبنای محاسبه قرار گرفته است .
صفحه اول
صفحه دوم ÕÝÍå 2
صفحه سوم ÕÝÍå 3
بالاي صفحه بالاي صفحه