چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نرخ استحمام در گرمابه هاي تهران رسته هاي صنفي تحت پوشش ضوابط صدور پروانه کسب امور مرتبط با شهرداري ضوابط بهداشتي آب ، برق و گاز امورمالياتي دانلود
تماس با ما هيئت مديره آشنايي با اتحاديه صفحه اول
تعرفه آب بهای گرمابه ها پس از هدفمند شدن یارانه ها
بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت و ستاد هدفمند شدن یارانه ها تعرفه آب بهای گرمابه ها قبل از اعمال ضریب شهری ۴۰۰۰ ریال تعیین شد . مبلغ نهایی آب بهای گرمابه ها پس از اعمال ضریب شهری که معادل ۳۲ /۱ می باشد عبارت خواهد بود از ۵۲۸۰ ریال به ازای هر متر مکعب . لازم به ذکر است که این تعرفه شامل مصرف بدون محدودیت می باشد به معنی آن که آب بها بصورت تصاعدی محاسبه نخواهد شد. این مصوبه به سازمان آب و فاضلاب تهران ابلاغ گردیده و از تاریخ ۱/۶/ ۱۳۹۰ اجرا میگردد. مابه التفاوت تعرفه جدید با تعرفه قبلی از تاریخ فوق به بعد، بستانکاری شما از شرکت آب و فاضلاب تهران محسوب گردیده و در قبض های بعدی اعمال خواهد شد در صورتی که این تعرفه هنوز در قبض های دریافتی شما اعمال نشده است به اداره آب و فاضلاب منطقه مربوطه مراجعه نمایید و در صورت عدم کسب نتیجه مراتب را جهت پیگیری به اتحادیه اعلام نمایید .
بالاي صفحه بالاي صفحه